آلاچیق چوبی 505 آلاچیق چوبی 505

آلاچیق چوبی مستطیلی 4 متر در 8 متر ( نرده ساده )

 

آلاچیق چوبی 505: این آلاچیق با مشخصه زیر:

آلاچیق دارای 4 ورودی با 2 سقف شکسته  می باشد

الاچق الاچق الاچق الاچق الاچق الاچیق الاچیق الاچیق الاچیق الاچیق الاچیق الاچیق الاچیق الاچیق الاچیق الاچیق الاچیق الاچیق الاچیق الاچیق آلاچق آلاچق آلاچق آلاچق آلاچق آلاچق آلاچق آلاچق آلاچق آلاچق آلاچق آلاچق آلاچق الاچث آلاچث الاپق الاپف الاچوق الاچ.ق الاپف الاچوق الاپیق 

الاچیق الاچیق الاچیق الاچیق الاچیق الاچیق الاچیق الاچیق الاچیق الاچیق الاچیق الاچیق الاچیق الاچیق الاچیق الاچیق

الاجق الاجق الاجق الاجق الاجق الاجق الاجق الاجق الاجق الاجق الاجق الاجق الاجق الاجق الاجق الاجق الاجق الاجق

الاچق الاچق الاچق الاچق الاچق الاچق الاچق الاچق الاچق الاچق الاچق الاچق الاچق الاچق الاچق الاچق الاچق الاچق الاچق

آلاچیق چوبی  آلاچیق چوبی آلاچیق چوبی آلاچیق چوبی  آلاچیق چوبی آلاچیق چوبی آلاچیق چوبی  آلاچیق چوبی آلاچیق چوبی 

alachih alachegh alacheegh alachiigh alachygh alacigh alahigh alachogh alachugh alachigh alachigh alachigh alachigh alachigh

alachigh alachigh alachigh alachigh alachigh alachigh alachigh alachigh alachigh alachigh alachigh alachigh alachigh alachigh

alachigh alachigh alachigh alachigh alachigh alachigh alachigh alachigh alachigh alachigh alachigh alachigh alachigh alachigh

alachegh alachegh alaghegh alachegh alachegh alachegh alaghegh alachegh alachegh alachegh alaghegh 

gazebo gazebo gazebo gazebo gazebo gazebo gazebo gazebo gazebo gazebo gazebo gazebo gazebo gazebo gazebo gazebo

 alcove alcove alcove alcove alcove alcove alcove alcove alcove alcove alcove alcove alcove alcove alcove alcove alcove

wooden gazebo wooden gazebo wooden wooden wooden gazebo wooden gazebo wooden wooden

roof garden roof pool روف گاردن روف پول v.t 'hvnk قخخب لشقیثد قخخب حخخم 

وود پلاست ترمو وود wood plast thermo فاثقئخ صخخی صخخی حمشسف بمخصثق باکس flower box گلدان گلدون دکور زیبا قشنگ رویایی dreamy beauty decor 

وودن گازبو وودن گازبو وودن گازبو وودن گازبو وودن گازبو وودن گازبو وودن گازبو وودن گازبو وودن گازبو وودن گازبو وودن گازبو وودن گازبو