آلاچیق مربعی ستون طرح ضربدری متوسط

آلاچیق 8 ضلعی با قطر 3 متر

آلاچیق مربعی سایز 3 متر

شهرک گلستان-تهران-1392