آلاچیق چوبی مستطیلی 4 متر در 8 متر ( نرده ساده )

آلاچیق 8 ضلعی قطر 4متر  نرده ساده

آلاچیق مستطیلی 3 متر در 4 متر

آلاچیق مستطیلی 5 متر در 6 متر