آلاچیق 8 ضلعی نرده ضربدری گل برجسته

 

آلاچیق 8 ضلعی نرده ضربدری ساده بزرگ