آلاچیق سلطنتی مربعی سایز 4 متری

آلاچیق 8 ضلعی قطر 4متر  نرده ساده

آلاچیق 4 فصل مربعی سایز 4 متر

آلاچیق مستطیلی 3/5 متر در 4/5 متر