آلاچیق چوبی مستطیلی 4 متر در 8 متر ( نرده ساده )

آلاچیق مربعی ستون طرح ضربدری متوسط

آلاچیق 8 ضلعی نرده ضربدری گل برجسته

آلاچیق 8 ضلعی قطر 4متر  نرده ساده