آلاچیق مربعی ستون طرح ضربدری متوسط

آلاچیق سلطنتی مربعی سایز 4 متری

آلاچیق مستطیلی 3 متر در 4 متر

آلاچیق مربعی سایز 450cm