نحوه سفارش و طراحی و تحویل

 

 • مرحله اول

  تماس با شرکت ما
 • مرحله دوم

  برآورد هزینه ها
 • مرحله سوم

  پرداخت بیعانه
 • مرحله چهارم

  تسویه در محل کارگاه
 • مرحله پنجم

  حمل به محل و نصب