خانه چوبی

ساختمان چوبی 244

ساختمان چوبی 244

ساختمان چوبی 244
ساختمان چوبی 240

ساختمان چوبی 240

خانه چوبی احرا شده در فیروزکوه 1381
ساختمان چوبی 241

ساختمان چوبی 241

خانه چوبی 1 طبقه مهرشهر 1392
ساختمان چوبی 249

ساختمان چوبی 249

اتاقک چوبی 36 متری - مهرشهر کرج