ساختمان چوبی 240 ساختمان چوبی 240

خانه چوبی احرا شده در فیروزکوه 1381

ساختمان چوبی 240